منطقه دورتموند و مناطق کدپستی 441**, 442**, 582**, 594**