نه تنها با یک بلیط 49 یورویی می توانید پس انداز کنید:

آیا نظر آلمانی ها همچنان در حال تغییر است؟

باید دید با تغییر بلیط 49 یورویی که در واقع برای 1 ژانویه 2023 برنامه ریزی شده است، نظر آلمانی ها تغییر خواهد کرد یا خیر. حداقل در حال حاضر، به نظر می رسد سیاستمداران بخش زیادی از جمعیت را با مشاجره های خود از دست داده اند.