از 1 دسامبر 2022، قوانین جدید علیه هرزنامه تماس ها در آلمان اعمال می شود. اینها برای ارائه محافظت بهتر در برابر دستکاری شماره تلفن، که از جمله برای تماس های شوک استفاده می شود، در نظر گرفته شده است. به دلیل قوانین جدید آژانس شبکه فدرال، جعل شناسه تماس دیگر نباید امکان پذیر باشد.

آژانس شبکه فدرال

هرزنامه تماس: قوانین جدید در برابر جعل شماره تماس

جعل شماره تماس در عمل است اغلب با شماره های اضطراری 112 و 110 استفاده می شود. تماس گیرندگان به این فکر می کنند که پلیس یا خدمات اورژانس در آن طرف خط هستند. سپس به دلیل ابداع شده، پرداخت پولی درخواست می شود.

در اطلاعیه اخیر، آژانس شبکه فدرال اشاره می کند که مقررات جدید برای محافظت بهتر در برابر به اصطلاح جعل شناسه تماس از 1 دسامبر 2022 اجرایی می شود. این تکنیکی است که از طریق آن الف شماره تلفن اشتباه روی صفحه نمایش ظاهر می شود. مجرمان هویت خود را از این طریق پنهان می کنند و گاهی از اصل برای تماس های شوک استفاده می کنند.