مطمئناً این مرحله به اندازه مشتریان، تجار آمازون را خشنود نخواهد کرد. مخصوصاً اگر دلال ها فقط به عنوان ایستگاه میانی دراپ شیپینگ انجام می دهند یا از خارج از کشور کار می کنند و اصلاً برای بازگشت برنامه ریزی نشده است. این امر خرید برای مشتریان آمازون را بسیار آسان تر و ایمن تر می کند.