بلیت 49 یورویی احتمالاً نمی تواند موفقیت بزرگ نسخه قبلی خود را تقویت کند. با این وجود، رئیس منطقه انتظار تقاضای بالایی دارد. با این حال، این نباید منجر به از دست دادن راحتی شود، زیرا عمدتاً در مناطق شهری است ظرفیت کافی موجودپالا توضیح می دهد: “ما بیشترین برد را در آنجا داریم و همچنین می توانیم تعداد صندلی ها را بیشتر کنیم.” این همان جایی است که بیشترین تقاضا مورد انتظار است.

اولین پالا با توجه به جزئیات حقوقی، مالی و مسائل تعرفه‌ای می‌گوید: «اما من هیچ مانع دیگری در اینجا نمی‌بینم» (منبع: Handelsblatt). پالا باید بداند: بومی تیرول جنوبی اداره DB Regio AG است که حمل و نقل منطقه ای دویچه بان را کنترل می کند. به نظر شما Deutschlandticket این کار را خواهد کرد تسهیل حمل و نقل عمومی در آلمان: “با این کار، مزیت رقابتی خودرو را حذف می کنیم.”