با این وجود، بارها در حال افزایش است زیرا تامین کنندگان انرژی پیش پرداخت های ماهانه را افزایش داده اند، همچنین با توجه به قبض های آینده. اقدامات دولت فدرال باید کمک کند. ترمز قیمت گاز نباید تا آوریل آینده اعمال شود. این چیزی است که او می خواهد بیانیه ماهانه دسامبر 2022 را به عنوان کمک اضطراری اعلام کنید برای مصرف کنندگان اتخاذ کند.