آنچه باید در مورد Aldi بدانید:

فروش بیشتر تلویزیون هایسنس در Aldi